Erasmus+

Erasmus+ programmi noorte valdkonna eesmärgid on

  • Noorte võtmepädevuste arendamine, noorte aktiivne tegutsemine Euroopa demokraatlikus elus, tööturu oskuste ja pädevuste arendamine
  • Kultuuridevahelise dialoogi edendamine, solidaarsuse kasvatamine, kaasatus (sh vähemate võimalustega noorte kaasatus)
  • Noorsootöö kvaliteedi tõstmine, koostöö edendamine noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm)
  • Teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu toetamine, valdkonna poliitikate kujundamine, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine
  • Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine

Erasmus+ programmi teostab oma eesmärke läbi projektitoetuste. See tähendab, et rahastatakse just neid projekte, mis aitavad oma tegevustega kaasa nimetatud eesmärkide saavutamisele.

http://www.noored.ee

EU flag-Erasmus+_vect_POSArchimedes_tava

Euroopa vabatahtlik teenistus

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist. Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline andmebaas, kus on Euroopa...